0

kosik kosik

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP") upravujú práva a povinnosti medzi návštevníkom Jump parku Senica (ďalej ako “návštevník”), ktorý sa nachádza na adrese Železničná 1525, 905 01 Senica  (ďalej ako „jump park”) a spoločnosťou JUMP Park Senica, s. r. o. so sídlom Michalská 14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52983005 (ďalej ako “prevádzkovateľ”), ktorá prevádzkuje jump park ako aj podmienky používania webovej stránky www.jumpparksenica.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi návštevníkom a prevádzkovateľom ako predávajúcim
 2. Ďalšie pravidlá pre návštevu jump parku upravuje Prevádzkový poriadok a spracovanie osobných údajov návštevníka upravujú Zásady ochrany osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať znenie VOP a to zverejnením aktuálneho znenia VOP na webovej stránke www.jumpparksenica.sk.

Zakúpenie vstupu do jump parku

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje v jump parku dve hracie zóny - trampolínový svet a hracia džungľa.
 2. Ceny vstupného uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa www.jumpparksenica.sk alebo v obchodných priestoroch jump parku, sú konečné, vrátane DPH.
 3. Návštevník si môže zakúpiť vstup do jump parku prostredníctvom internetovej stránky www.jumpparksenica.sk alebo v priestoroch jump parku.
 4. Návštevník si môže zakúpiť individuálny vstup alebo zakúpiť celú hraciu zónu – trampolínový svet, napr. za účelom usporiadania oslavy.
 5. Návštevník je oprávnený vstúpiť do jumping parku len vo vyhradenom čase oznámenom prevádzkovateľovi vopred osobne, písomne, telefonicky alebo rezerváciou vykonanou prostredníctvom webovej stránky www.jumpparksenica.sk či priamo na mieste. Rezervácie sú možné na 1-hodinové intervaly.
 6. Následne sa návštevník musí registrovať. Návštevník sa môže registrovať na webovej stránke www.jumpparksenica.sk alebo vyplnením súhlasu s prevádzkovým poriadkom priamo na mieste.
 7. Pri registrácii sa uvádza meno, priezvisko, dátum narodenia, a pri online registrácii aj emailová adresa, prihlasovacie meno a heslo.
 8. Pri registrácii dáva návštevník súhlas s dodržiavanim prevádzkového poriadku.
 9. Pri zakúpení lístka návštevník uvádza nasledovné informácie: druh lístka (1-hodinový, 2-hodinový, celodenný), hraciu zónu – trampolínový svet alebo hracia džungľa, počet návštevníkov, dátum a čas rezervácie.
 10. Pri online rezervácii, po skompletizovaní celej objednávky a vyplnení elektronického formulára, návštevník vyjadrí svoj súhlas s týmito VOP, Prevádzkovým poriadkom a Zásadami ochrany osobných údajov. Po dokončení objednávky má návštevník môžnosť uhradiť svoju platbu tromi spôsobmi – online platobnou bránou, na ktorú bude následne presmerovaný, alebo v hotovosti či kartou na mieste jump parku. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenku platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard, prípadne Diners Club (ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami). Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje. Po uhradení objednávky dostane návštevník potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu ním zadanú a lístok s QR kódom vo formáte PDF, ktorý je možné vytlačiť. Tento potvrdzujúci e-mail sa považuje za potvrdenie objednávky. QR kódom sa návštevník preukáže pri vstupe do jump parku.
 11. Rezervovaný individuálny termín môže zmeniť návštevník, ktorého lístok bol zakúpený/rezervovaný online na základe registrácie za rovnakých podmienok a to formou uvedenou v jeho zákazníckom účte najneskôr 24 hodín pred pôvodne rezervovaným termínom.  Návštevník nie je oprávnený zmeniť druh svojho lístka a dĺžku rezervovaného času.
 12. Návštevník, ktorý sú zakúpil lístok osobne a bez registrácie je oprávnený zmeniť termín individuálneho vstupu – rezervácie za rovnakých podmienok odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu senica@jump-park.sk alebo osobne v jump parku najneskôr 24 hodín pred pôvodne rezervovaným termínom. Návštevník nie je oprávnený zmeniť druh svojho lístka a dĺžku rezervovaného času.
 13. Termín zmeny skupinovej rezervácie je možné zmeniť najneskôr 14 dní pred pôvodne dohodnutým termínom a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu senica@jump-park.sk alebo osobne v jump parku.

Pravidlá v jump parku

 1. Návštevník je povinný dordržiavať Prevádzový poriadok, ktorý je zverejnený na www.jumpparksenica.sk.
 2. Vstup do jump parku je umožnený len návštevníkom, ktorí platne podpíšu súhlas s dodržiavaním prevádzkového poriadku, pričom uvedeným súhlasom preberá návštevník na seba plnú zodpovednosť za zdravotné následky svojej činnosti vykonávanej v jump parku.
 3. Návštevník vstupuje a pretrváva v jump parku na vlastné riziko a zodpovednosť.
 4. Nevyhnutnou podmienkou vstupu do jump parku je bezpodmienečné dodržiavanie všetkých bezpečnostných a prevádzkových pravidiel návštevníkom. 
 5. Návštevník berie na vedomie, že pokiaľ nebude dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové pravidlá a pokyny personálu jump parku, môže byť vylúčený z jump parku na základe rozhodnutia personalu jump parku bez nároku na vrátenia uhradeného vstupného či jeho časti.
 6. Návštevník je povinný najmä:

- dodržiavať prevádzkový poriadok

- pred vstupom do jump parku vlastnoručne podpísať súhlas s dodržiavaním prevádzkového poriadku; za osobu mladšiu ako 15 rokov smie predmetný súhlas podpísať zásadne zákonný zástupca prípadne iná na to oprávnená plnoletá osoba (ako napríklad pedagogický dozor);

- strpieť zhotovovanie fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v jump parku, ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba;

- strpieť monitorovanie celého areálu jump parku prevádzkovateľom alebo inou osobou na to oprávnenou;

-správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému návštevníkovi.

7.  Ostatné podmienky a pravidlá a bezpečnostné pravidlá sú uvedené v prevádzkovom poriadku, s ktorými je návštevník povinný sa oboznámiť.

8.  Návštevník berie na vedomie, že na účely elektronického monitorovania prevádzkovateľ nainštaloval v jump parku kamery.

9.   Návštevník berie na vedomie, že prevádzkovateľ má oprávnený záujem použiť na internete (na svojej webovej stránke, na Facebooku, Instagrame, YouTube, aj.) všetky skupinové fotografie a skupinové videá alebo videá natočené kamerami v jump parku (bez nutnosti získavať ďalší súhlas).

10. Spôsob získavania a nakladania s osobnými údajmi návštevníka je uvedený v Zásadach ochrany osobných údajov.

Podnety, uplatnenie reklamácie

 1. Návštevník môže uplatňovať svoje podnety u prevádzkovateľa písomne (aj mailom). Pokiaľ nie je na podnet ustanovený zákonný postup, je na rozhodnutí prevádzkovateľa, či vyrozumie objednávateľa o spôsobe vybavenia jeho podnetu.
 2. Návštevník je povinný upozorniť prevádzkovateľa emailom (na mailovú adresu senica@jump-park.sk)  na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 3. V prípade, ak návštevník nie je spokojný s poskytnutou službou, je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne u prevádzkovateľa alebo personálu alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu senica@jump-park.sk. Prevádzkovateľ preverí reklamáciu bezodkladne, pokiaľ nie je preverenie okamžite možné. Ak nie je, vybaví reklamáciu najenskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, resp. v zákonnej lehote.

Záverečné ustanovenia

 1. Návštevník nie je oprávnený vrátiť zakúpený lístok nakoľko prevádzkovateľ v zmysle týchto VOP poskytuje služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a tieto sa poskytujú v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Toto ustanovenie sa uplatní pre všetkých návštevníkov, ktorí sa na základe právnych predpisov nepovažujú za spotrebiteľov na všetky prípady nákupu a pri návštevníkoch, ktorí sa na základe právnych predpisov považujú za spotrebiteľov, v prípade kúpy lístkov v pokladni v areáli  jump parku.
 2. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, návštevník, ktorý je spotrebiteľom, nemá právo na odstúpenie od zmluvy, pretože zmluva bola uzatvorená za účelom poskytnutia služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a to v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 3. Právne vzťahy prevádzkovateľa s návštevníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený  aktualizovať informácie uvedené na www.jumpparksenica.sk bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Prevádzkovateľ a návštevník sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik VOP a zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.
 6. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 13. 7. 2021

V Senici, dňa 12. 7.

Nakúpte teraz, ušetrite 10% a po otvorení uplatnite kedykoľvek chcete.

 

Ihneď ako sa uvoľnia opatrenia vás radi privítame aj v našich priestoroch.
Predpokladaný termín otvorenia je začiatkom leta.

Objednajte si vopred permanentku, alebo venujte darčekovú poukážku a získate tak 10% zľavu, prostredníctvom kupónu: jump dopredu.

Chcem nakúpiť so zľavou

Informácia o prevádzke

 

Odo dňa 22.11.2021 zatvárame na dobu neurčitú z dôvodu aktuálnych pandemických opatrení. O zmenách vás budeme informovať.